a mám zájem vyhrát 12 500 Kč.
Mimino čekám předběžně

Email mi můžete poslat

Zapojením se do soutěže dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon) dobrovolně uděluji obchodní společnosti CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 oprávnění zpracovávat mé osobní údaje, a to v rozsahu a k účelu níže uvedenému.

Správce osobních údajů: Společnost CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. se sídlem Brno, Veveří, Cihlářská 643/19, PSČ 602 00 IČ: 26908697 (Správce).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

· Jméno, příjmení

· emailová adresa

· telefonický kontakt

· datum porodu

Účel zpracování osobních údajů: V souladu s ustanoveními Zákona jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely této soutěže, zveřejnění na webových stránkách www.cordbloodcenter.cz a na sociální síti facebook pro účely této soutěže, včetně jejího vyhodnocení, dále za účelem nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 15 let. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Správce.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Osobní údaje jsou poskytnuty, zcela dobrovolně. Souhlas, který tímto subjekt uděluje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány.

Další údaje ve smyslu informační povinnosti podle § 11 Zákona:
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Správcem a dále subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 Zákona. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se Zákonem.

Poučení subjektu podle § 12 a 21 Zákona: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údaje nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce a pokud jim Správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může subjekt obrátit i přímo.

Prohlašuji, že uděluji souhlas se shora uvedenými údaji a to pro účely a v rozsahu shora uvedeném a dále, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci

Pravidla a podmínky soutěže

1. Soutěž probíhá od 1. 1. do 13. 11. 2014.

2. Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s výjimkou zaměstnanců CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o. a jejich rodinných příslušníků.

3. Registrovat se do soutěže je možné pouze prostřednictvím web stránky http://soutez.cordbloodcenter.cz/vyhrajte-kocarek

4. Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění všech registračních údajů na stránce http://soutez.cordbloodcenter.cz/vyhrajte-kocarek

5. Soutěžící může vyhrát:

Dětský kočárek v hodnote 12 500,- Kč..

6. Losovat budeme jednou měsíčne a to na začátku každého měsíce, první týden vždy v pondělí a výherci budou vyrozuměni e-mailem.

7. Ceny budou předány týden po slosování na základě vzájemné dohody pořadatele s výhercem

8. Jména výherců budou zveřejněna na stránce http://soutez.cordbloodcenter.cz/vyhrajte-kocarek

9. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje soutěžící registrací do soutěže pořadateli jakožto správci souhlas se zpracováním osobních údajů, které soutěžící vyplnil při registraci, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, v případě výherců v soutěži pro reklamní a PR aktivity související se soutěží a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely.

10. Souhlas se uděluje do konečného předání všech cen a v případě výherců pro období dalších 12ti měsíců počínaje měsícem následujícím po ukončení soutěže; udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě, zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

11. Soutěžící bere na vědomí, že má právo zjistit na adrese pořadatele, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány, a že má právo na opravu jeho osobních údajů. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na podání vysvětlení pořadatelem, má-li za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo jsou-li zpracovávány v rozporu se zákonem, a že má právo na odstranění tohoto stavu.

12. Pořadatelem soutěže je společnost CORD BLOOD CENTER CZ, s.r.o., Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 26908697, DIČ CZ26908697

Poslední šťastné výherkyně

 • 14. Monika Růžičková
 • 13. Andrea Viskupová
 • 12. Ivana Janasova
 • 11. Lenka Slechtova
 • 10. Jana Sobotkova
 • 9. Eva Fidlerova
 • 8. Vladimir Bilek
 • 7. Vera Turkova
 • 6. Nikola Hartmanova
 • 5. Petra Pekarkova
 • 4. Lucie Maresova
 • 3. Simona Vitů
 • 2. Eva Sidova
 • 1. Eva Svehlova